• About us
 • Our solutions
 • Newsroom
 • Publications
 • Jobs

Formål

Omhu Care App

1. Formål

Nedenfor følger en oversigt over de helbreds- og andre personoplysninger, som Omhu behandler.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler Omhu?Hvad er formålet med Omhus behandling af dine personoplysninger?Hvad er Omhus juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger?Hvor længe opbevarer Omhu dine personoplysninger?
Almindelige personoplysninger:
 • Navn og adresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
Formål 1
Den behandlende læge hos Omhu er efter lovgivningen forpligtet til at føre en patientjournal i forbindelse med din patientbehandling. Patientjournalen skal bl.a. indeholde oplysning om dit navn og bopælsadresse og er koblet op på et unikt bruger-ID.
Dit telefonnummer er registreret med henblik på, at den behandlende læge om nødvendigt hurtigt kan komme i kontakt med dig som led i din patientbehandling.
GDPR artikel 6(1)(b) (Opfyldelse af en kontrakt)

JBKG § 10, stk. 1

GDPR artikel 9(2)(h), jf. artikel 9(3) (behandling til brug for medicinsk diagnose og behandling mv.)

SL § 15, stk. 1 (Samtykke til be-handling)
Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til JBKG.

Patientdata skal i henhold til JBKG opbevares i minimum 10 år. Omhu opbevarer dine patientdata i 10 år (regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen), hvorefter de slettes.
Formål 2
Funktionalitet mv.
 • At oprette en bruger til dig, så du har adgang til din historik og igangværende e-konsultation
 • At give dig besked om din igangværende e-konsultation
 • At forbedre Omhu Care App
GDPR artikel 6(1)(b) (Opfyldelse af en kontrakt)
Formål 3
Ved din brug af Omhu Care App og dit samtykke til patientbehandling af en læge hos Omhu indgås en kontrakt mellem Omhu og dig.

Omhu anvender de nævnte basis-oplysninger til brug for dets opfyldelse af kontrakten med dig.
GDPR artikel 6(1)(b) (Opfyldelse af en kontrakt)
Almindelige personoplysninger:
 • Navn og adresse
Formål 3
Den behandlende læge hos Omhu er efter lovgivningen forpligtet til at føre en patientjournal i forbindelse med din patientbehandling. Patientjournalen skal bl.a. indeholde oplysning om dit navn og bopælsadresse.
GDPR artikel 6(1)(c) (Overholde en retlig forpligtelse)JBKG § 10, stk. 1Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til JBKG.

Patientdata skal i henhold til JBKG opbevares i minimum 10 år. Omhu opbevarer dine patientdata i 10 år (regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen), hvorefter de slettes.
Følsomme personoplysninger (Helbredsoplysninger):
 • Billeder af min hud og mine hudlidelser
 • Min egen evaluering af f.eks. grad af kløe og smerte, stressniveau o.lign.
 • Oplysninger om mine symptomer, andre sygdomme, allergier, anden medicinsk behandling, andre familiemedlemmers diagnoser samt andre sundhedsoplysninger, som vil blive brugt i forbindelse med min behandling
 • Oplysninger om Omhus diagnose, undersøgelse og behandling af mig
Formål 1
Omhu behandler helbredsoplysninger om dig til brug for den patientbehandling hos Omhu, som du efter sundhedsloven har givet dit samtykke til.
GDPR artikel 6(1)(c) (Overholde en retlig forpligtelse)

JBKG § 10, stk. 1

GDPR artikel 9(2)(h), jf. artikel 9(3) (behandling til brug for medicinsk diagnose og behandling mv.)

SL § 15, stk. 1 (Samtykke til behandling)
Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til JBKG.

Patientdata skal i henhold til JBKG opbevares i minimum 10 år. Omhu opbevarer dine patientdata i 10 år (regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen), hvorefter de slettes.
Formål 2
Den behandlende læge hos Omhu er efter lovgivningen forpligtet til at føre en patientjournal i forbindelse med din patientbehandling. Patientjournalen skal bl.a. indeholde relevante helbredsoplysninger om dig i relation til patientbehandlingen.
GDPR artikel 6(1)(c) (Overholde en retlig forpligtelse)

GDPR artikel 9(2)(h), jf. artikel 9(3) (behandling til brug for medicinsk diagnose og behandling mv.)

AUL kapitel 6 og JBKG
Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til JBKG.

Patientdata skal i henhold til JBKG opbevares i minimum 10 år. Omhu opbevarer dine patientdata i 10 år (regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen), hvorefter de slettes.
Formål 3
Omhu har pligt til at indberette en række oplysninger om dig til Landspatientregisteret, der administreres af Sundhedsdatastyrelsen. Oplysningerne kan eksempelvis beskrive din diagnose og Omhus undersøgelse og behandling af dig mv.
GDPR artikel 6(1)(c) (Overholde en retlig forpligtelse)
Følsomme personoplysninger (Helbredsoplysninger):
 • Billeder af min hud og mine hudlidelser
 • Min egen evaluering af f.eks. grad af kløe og smerte, stressniveau o.lign.
 • Oplysninger om mine symptomer, andre sygdomme, allergier, anden medicinsk behandling, andre familiemedlemmers diagnoser samt andre sundhedsoplysninger, som vil blive brugt i forbindelse med min behandling
 • Oplysninger om Omhus diagnose, undersøgelse og behandling af mig
Formål 1
Omhu Care App anvender kunstig intelligens (AI), som er baseret på en algoritme og database. Behandlingen af dine og andres helbredsoplysninger gør det muligt at identificere mønstre i fotoet af hudlidelser og derved bidrage til at diagnosticere og forudsige udviklingen af en potentiel hudlidelse.

Formål 2
Til brug for Omhus udvikling og forbedring af andre af Omhus løsninger og algoritmer, bliver du spurgt, om du vil give dit samtykke til, at dine person- og helbredsoplysninger må anvendes til dette formål. Dit samtykke til Omhus brug af dine helbreds- og personoplysninger til dette formål er frivillig – dit samtykke til dette formål er således ikke en betingelse for Omhus patientbehandling af dig via Omhu Care App.
GDPR artikel 9(2)(a) (Samtykke)Omhu vil opbevare dine helbredsoplysninger så længe det er nødvendigt til brug for forbedring og videreudvikling af den algoritme, som Omhu Care App anvender.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af den databehandling, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækningen.

Din tilbagekaldelse af samtykket har ingen konsekvenser for din patientbehandling hos Omhu via Omhu Care App.
Personnummer (CPR-nr.)Formål 1
Den behandlende læge hos Omhu er efter lovgivningen forpligtet til at føre en patientjournal i forbindelse med din patientbehandling. Patientjournalen skal (ud over dit navn og adresse) bl.a. indeholde oplysning om dit personnummer (CPR-nr.).
DPL § 11, stk. 2 (Behandling med hjemmel i lovgivning)

JBKG § 10, stk. 1
Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til JBKG.

Patientdata skal i henhold til JBKG opbevares i minimum 10 år. Omhu opbevarer dine patientdata i 10 år (regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen), hvorefter de slettes.
Formål 2
Såfremt din patientbehandling hos Omhu indebærer, at den behandlende læge skal anvise et lægemiddel til dig (udskrive en recept til dig), skal recepten (ud over dit navn og adresse) indeholde oplysning om personnummer (CPR-nr.).
DPL § 11, stk. 2 (Behandling med hjemmel i lovgivning)

RBKG § 16

1.1 Anvendte forkortelser

AUL — Autorisationsloven
(Lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed)

GDPR — Databeskyttelsesforordningen
(Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EØS-relevant tekst)).

DBL — Databeskyttelsesloven
(Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger)

JBKG — Journalbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse mv.))

RBKG — Receptbekendtgørelsen
(Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler)

SL — Sundhedsloven

Company

 • About us
 • Our solutions

Connect

 • Jobs
 • LinkedIn
 • Facebook
 • hello@omhu.com

© 2022 — built with Omhu in Copenhagen