• About us
 • Our solutions
 • Newsroom
 • Publications
 • Jobs

Brugervilkår

Omhu Care App

Disse brugervilkår (herefter kaldet "Brugervilkårene") udgør sammen med privatlivspolitikken for Omhu Care App (herefter kaldet "Privatlivspolitikken") vilkårene for din brug af Omhu Care App.

For selve lægebehandlingen hos Omhu via Omhu Care App gælder de almindelige regler for patientbehandling hos autoriserede læger parallelt med Brugervilkårene og Privatlivspolitikken. Du har således i forbindelse med patientbehandlingen hos Omhu samme patientrettigheder, som du har ved patientbehandling hos andre private behandlingssteder i Danmark.

Din accept af Brugervilkårene og Privatlivspolitikken er en betingelse for, at du kan opnå adgang til, bruge og modtage de ydelser, der stilles til rådighed af Omhu via Omhu Care App.

1. Velkommen til Omhu Care App

Velkommen til Omhu Care App, der ejes og stilles til rådighed for dig af:

Omhu A/S
Silkegade 8
DK-1113 København K
CVR-nr. 41600039
Web: https://omhu.com

(herefter kaldet "Omhu" eller "vi" eller "os")

Omhu tilbyder at undersøge, diagnosticere og behandle hudsygdomme (herunder kønssygdomme) online via Omhu Care App.

Du bør ikke anvende Omhu Care App, men kontakte din egen læge i de tilfælde, som er nævnt i afsnit 2.5 nedenfor om "Hvornår bør du i stedet kontakte egen læge?"

2. Behandler og patient

2.1 Omhu er et registreret behandlingssted

Omhu er et privat behandlingssted, som er registreret i Styrelsen for Patientsikkerheds Behandlingsstedsregister (BSR) med SOR ID-nr. 1062961000016003. Du kan se registreringen her: https://stps.dk/da/registrering/.

2.2 Læger tilknyttet Omhu

Omhu har tilknyttet autoriserede læger med speciale i hudsygdomme (også kaldet hudlæger eller dermatologer).

Omhu har udpeget en virksomhedsansvarlig læge, der er indberettet til Sundhedsstyrelsen. Den virksomhedsansvarlige læge har tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark og påser, at den sundhedsfaglige virksomhed, som udøves i Omhu, udføres i overensstemmelse med god faglig praksis og med de forskrifter, der i øvrigt er fastsat i lovgivningen for sundhedsfaglig virksomhed, herunder for lægers og andet sundhedspersonales virksomhed.

Den virksomhedsansvarlige læges forpligtelser berører ikke Omhus øvrige lægers selvstændige ansvar efter lovgivningen.

2.3 Læge-patient-forhold

Ved din brug af Omhu Care App skal du give samtykke til patientbehandling i henhold til sundhedsloven (se også afsnit 4.2 nedenfor om "Samtykke til patientbehandling"). Herved etableres der et læge-patient-forhold på samme vis, som hvis du blev behandlet hos din egen læge eller på et privathospital.

Din patientbehandling hos Omhu vil blive varetaget af en læge med dansk autorisation. Du vil i forbindelse med din behandling få oplyst navnet på den konkrete læge, der har behandleransvaret over for dig (herefter kaldet den "Lægen"). Lægen har ret til delegere alle former for forbeholdt sundhedsfagligt virksomhed til en medhjælp i henhold til de almindelige regler herom

Lægen har et selvstændigt behandleransvar over for dig som patient i henhold til de almindelige regler om lægers ansvar. Lægen har pligt til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sin behandling af dig og skal iagttage tavshed om dine helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger i henhold til de almindelige herom. Og som patient hos Omhu har du de rettigheder, der følger af sundhedsloven mv.

Lægen vil også skulle føre en patientjournal, som indeholder oplysninger om din tilstand og patientbehandlingen, herunder hvilken information Lægen har givet dig mv. Patientjournalen er omfattet af de almindelige regler om patientjournaler (se også afsnit 4.4 nedenfor om "Patientjournal").

2.4 Patientbehandlingen er ikke dækket den offentlige sygesikring

Den offentlige sygesikring yder ikke tilskud til patientbehandling hos Omhu. Se om medicinudgifter nedenfor punkt 6.2.

2.5 Hvornår bør du i stedet kontakte egen læge

Du bør kontakte din egen læge i følgende tilfælde:

 • Nødsituationer og tilstande, der kræver akut behandling.
 • Ved behov for opfølgning, kontrol eller patientbehandling efter en operation.

Omhu og Omhu Care App bør således ikke anvendes i ovennævnte tilfælde.

2.6 Aldersgrænse

Du skal være fyldt 18 år for at bruge Omhu Care App og modtage patientbehandling hos Omhu. Dette skyldes, at du ved brugen af Omhu Care App og patientbehandlingen skal give en række samtykker til Omhu, der kræver, at du er myndig.

2.7 Lægevirksomhed i Danmark

Omhu udøver alene lægevirksomhed i Danmark Omhu Care App.

3. Brugerkonto

3.1 Stamoplysninger

Ved oprettelse af din brugerkonto i Omhu Care App skal du oplyse følgende stamoplysninger:

 • Navn
 • E-mail
 • Telefonnummer
 • CPR-nr.

Det er vigtigt, at du oplyser en e-mailadresse og et telefonnummer, hvor du kan kontaktes som led i patientbehandlingen. Selv om kommunikationen mellem Omhu og dig sker via Omhu Care App, er det vigtigt, at Lægen og evt. Omhus øvrige sundhedspersoner kan komme i kontakt med dig i forbindelse med patientbehandlingen via e-mail eller telefon, hvis der undtagelsesvist måtte opstå behov herfor (se afsnit 4.4 nedenfor om ”Kommunikation mellem dig og Omhu”).

Lægen er efter loven forpligtet til at registrere dit CPR-nr. som led i patientbehandlingen, herunder til brug for din patientjournal. Du skal derfor ved oprettelsen af din brugerkonto sende en kopi af gyldigt sundhedskort, kørekort eller tilsvarende dokumentation, der viser dit CPR-nr. sammen med dit navn.

Det er dit ansvar at sikre, at de ved registreringen afgivne stamoplysninger til stadighed er korrekte og om nødvendigt opdateres.

3.2 Helbreds- og andre personoplysninger

Til brug for Lægens undersøgelse, diagnose og behandling af dig vil du blive bedt om via Omhu Care App at tage et foto af det område på din hud, som du ønsker undersøgt og behandlet. Du vil også via Omhu Care App blive stillet en række spørgsmål om symptomer mv., andre sygdomme, allergier og om du modtager anden medicinsk behandling. Både foto og de nævnte typer af oplysninger udgør helbredsoplysninger om dig.

Lægen og Omhus øvrige personale behandler alle helbredsoplysninger og alle andre personoplysninger om dig i henhold til lovgivningen, herunder sundhedsloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR).

3.3 Samtykker

Når du som bruger for første gang logger på Omhu Care App, bliver du bedt om at afgive samtykke til patientbehandlingen af dig (se afsnit 4 nedenfor om "Din patientbehandling hos Omhu"), hvorved du samtidigt giver samtykke til Omhus behandling af dine helbreds- og andre personoplysninger til brug for patientbehandlingen.

Til brug for Omhus udvikling og forbedring af andre af Omhus løsninger og algoritmer, bliver du spurgt, om du vil give dit samtykke til, at Omhu må anvende dine person- og helbredsoplysninger til dette formål. Dit samtykke til Omhus brug af dine helbreds- og personoplysninger til dette formål er frivillig – dit samtykke til dette formål er således ikke en betingelse for Lægens undersøgelse, diagnose og behandling af dig via Omhu Care App, og du vil til enhver tid kunne tilbagekalde et sådant samtykke uden konsekvenser for din patientbehandling hos Omhu via Omhu Care App.

Hverken Lægen eller Omhus øvrige personale overdrager dine person- og helbredsoplysninger til andre sundhedspersoner uden dit forudgående samtykke i henhold til sundhedsloven. Omhus virksomhedsansvarlige læge er dog berettiget til uden dit samtykke at indhente de oplysninger i din patientjournal, som er nødvendige for, at den virksomhedsansvarlige læge kan overholde sine forpligtelser (se afsnit 2.2 ovenfor).

Du kan læse mere om Omhus behandling af dine helbreds- og andre personoplysninger i Privatlivspolitikken.

3.4 Adgang til din brugerkonto

Det er dit ansvar at sikre, at du ikke afslører din adgangskode til din brugerkonto til andre, eller på anden vis giver uberettigede personer adgang til din brugerkonto og dets indhold, herunder kommunikationen mellem dig og Omhu.

4. Din patientbehandling hos Omhu

4.1 Behandlingsforløbet

Behandlingsforløbet vil overordnet være følgende:

 • Indhentelse af information fra dig om symptomer, eksisterende sygdomme, brug af medicin samt billeder af sygdommen.
 • Lægen kan efterfølgende bede dig om flere oplysning inkl. flere/andre billeder.
 • Når lægen har modtaget de nødvendige oplysninger til at udstede en behandlingsplan, vil du enten
  1. modtage en behandlingsplan med diagnose, forklaring på sygdommen, medicinering og evt. gode råd ift. sygdommen.
  2. få at vide at der ikke er nogen sygdom og nogen behandling, men vil blive bedt om at holde øje og se om det bliver værre eller udvikler sig (watchful waiting)
  3. blive henvist til at søge læge/ringe 1813/ringe 112.
 • Efterfølgende vil der blive lavet opfølgning på dig ift. den sygdom, det drejer sig om, hvor du vil blive spurgt om bl.a. sygdomsforløb og effekt af behandling mv.
 • Afslutning af behandling. Alternativt kan der være behov for indhentelse af yderligere oplysninger fra dig eller om nødvendigt at henvise dig til egen læge.

4.2 Samtykke til patientbehandling

Som patient hos Omhu har du de rettigheder, der følger af sundhedsloven mv.

Ifølge sundhedsloven må ingen patientbehandling indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Dit samtykke til Omhus patientbehandling er derfor en betingelse for, at du kan opnå adgang til, bruge og modtage de ydelser, der stilles til rådighed af Omhu via Omhu Care App.

4.3 Afbrydelse af patientbehandling

Ifølge sundhedsloven har du blandt andet ret til på ethvert tidspunkt at:

 • tilbagekalde dit samtykke til patientbehandling hos Omhu, og
 • frabede dig at modtage information om din helbredstilstand og behandlingsmulighederne.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke til patientbehandling hos Omhu eller frabeder dig at modtage information om din helbredstilstand, vil Omhu straks afbryde din patientbehandling.

Du kan til enhver tid udnytte denne ret i Omhu Care App.

4.4 Kommunikation mellem dig og Omhu

Al kommunikation mellem dig og Lægen og Omhus øvrige personale skal ske via Omhu Care App . Du vil således via Omhu Care App modtage al information om din patientbehandling mv. via Omhu Care App, herunder ved push-beskeder, hvor du også bedes svare på henvendelser fra Lægen og Omhus øvrige personale. Lægen og Omhus øvrige personale vil ikke besvare henvendelser fra dig om din patientbehandling, som ikke foretages via Omhu Care App, og du vil derfor i stedet blive henvist til i stedet at anvende Omhu Care App i din kommunikation.

Lægen eller Omhus øvrige personale vil alene anvende e-mail eller telefon i følgende tilfælde:

 • E-mail
  • Til brug for verifikation af din e-mailadresse
  • Ved tilbagemeldinger fra Lægen mv., herunder hvis du anmodes om selv at skulle foretage dig noget
 • Telefon (SMS)
  • Til brug for verifikation af dit telefonnummer
  • Ved tilbagemeldinger fra Lægen mv., herunder hvis du anmodes om selv at skulle foretage dig noget
 • Telefon
  • I akutte tilfælde, hvor Lægen vurderer, at der skal reageres med det samme på din tilstand.

4.5 Patientjournal

Lægen er efter lovgivningen forpligtet til at føre en patientjournal i forbindelse med patientbehandling. Patientjournalen skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige for en god og sikker patientbehandling.

Lægen vil oprette en patientjournal vedrørende din patientbehandling. Patientjournalen bliver udelukkende ført elektronisk.

Du har ret til indsigt i dine egne helbredsoplysninger og kan til enhver tid anmode om at se de oplysninger, som Omhu har registreret i din patientjournal.

Lægen er efter loven forpligtet til at opbevare din patientjournal i mindst 10 år (regnet fra den seneste optegnelse i patientjournalen).

Du kan læse mere om din indsigtsret og Omhus' behandling af dine helbreds- og andre personoplysninger i Privatlivspolitikken.

4.6 Tavshedspligt

Omhu og dets læger har tavshedspligt om dine helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger i henhold til sundhedsloven.

4.7 Delegation

Lægen har ret til at delegere patientbehandlingen af dig til en medhjælp i henhold til de almindelige regler om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

5. Klage over patientbehandling eller læge

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, du har modtaget hos Omhu, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager. Sundhedsfaglig behandling omfatter blandt andet:

 • Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling
 • Information om og samtykke til behandling
 • Journalføring
 • Sundhedspersoners tavshedspligt

Hvis du vil klage over en konkret læge, skal du indgive din klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager over alle autoriserede sundhedspersoner.

Du kan læse mere om din klageadgang på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside: https://stpk.dk/da/borgere

6. Priser og betaling

6.1 Din patientbehandling og brug af Omhu Care App

Din brug af Omhu Care App og din patientbehandling hos Omhu er gratis (bortset fra udgifter til medicin, se nedenfor).

Omhu forbeholder sig ret til på et senere tidspunkt at opkræve betaling for brug af Omhu Care App og/eller Omhus patientbehandling. Der vil dog ikke blive opkrævet betaling fra patienter, som allerede havde indledt en konkret patientbehandling hos Omhu på tidspunktet for Omhus indførsel af betaling.

6.2 Medicinudgifter

Du skal selv afholde alle udgifter til den medicin, som ordineres af Omhu som led i din patientbehandling. Hvis der efter de almindelige regler om tilskud til medicin ydes tilskud til den medicin, som du ordineres af Omhu, vil tilskuddet automatisk blive fratrukket prisen, når du køber din medicin på apoteket.

7. Omhu Care App

7.1 Indledning

Vilkårene i dette afsnit 7 vedrører alene din brug af Omhu Care App. De rettigheder og pligter, der følger af læge-patient-forholdet mellem Lægen og dig (som beskrevet ovenfor) berøres derfor ikke af vilkårene i dette afsnit 7.

7.2 Licensvilkår

Omhu giver dig en begrænset, tilbagekaldelig, ikke-eksklusiv, ikke-underlicenserbar, uoverdragelig licens til at få adgang til og benytte Omhu Care App's software, indhold, virtuelle elementer eller andet materiale, idet dette udelukkende er til din personlige og private brug. Omhu Care App, og de ydelser, der ydes af Omhu via Omhu Care App, må på ingen måde anvendes til kommercielle formål.

Ved din brug af Omhu Care App accepterer og garanterer du overfor Omhu, at du og andre personer, som du måtte give tilladelse til at opnå adgang til Omhu Care App via din brugerkonto ikke må: (1) dekompilere, foretage reverse engineering på, disassemblere eller på anden måde reducere Omhu Care App til et format, der er læsbart for mennesker; (2) fjerne meddelelser om identifikation, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder; eller (3) få adgang til eller benytte Omhu Care App ulovligt eller uberettiget eller på en måde, der antyder en tilknytning til Omhus produkter, tjenesteydelser eller mærker.

7.3 Immaterielle rettigheder

Omhu Care App og de tjenester, der ydes via Omhu Care App, er Omhus eller Omhus' licensgiveres ophavsretligt beskyttede ejendom, og alle varemærker, servicemærker, handelsnavne, visuelle produktelementer og andre immaterielle rettigheder til Omhu Care App er ejet af Omhu eller Omhus' licensgivere eller andre tilknyttede virksomheder. Medmindre Omhu udtrykkeligt fastsætter andet ved indgåelse af skriftlig aftale, må ingen del af Omhu Care App eller dens indhold benyttes eller udnyttes på anden måde end som led i den patientbehandling, du tilbydes i henhold til Brugervilkårene. Omhu beholder sig den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende Omhu Care App.

7.4 Driftsforstyrrelser og nedetid

Omhu er ikke ansvarlig for eventuelle driftsforstyrrelser i mobilnetværk eller hos internetudbydere. Omhu kan ikke garantere, at Omhu Care App altid vil være fri for fejl eller afbrydelser. Hvis der konstateres fejl eller mangler eller sker afbrydelser i Omhu Care App, har Omhu ret til at afhjælpe disse, og Omhu kan ikke gøre ansvarlig for dette. Omhu har ligeledes ret til at lukke Omhu Care App, f.eks. for at kunne udføre opgraderinger og vedligeholdelse.

Hvis du er i en konkret patientbehandling hos Omhu i en periode, hvor Omhu Care App er lukket eller afbrudt, vil Omhu, hvis Lægen vurderer, at det er påkrævet, kommunikere med dig via e-mail eller telefon i denne periode.

7.5 Tredjepartsindhold og -links

Der kan i Omhu Care App forekomme eksterne hyperlinks og/eller andre elementer, der er genereret af tredjeparter, og som kan tilgås fra Omhu Care App. Det skal understreges, at Omhu ikke verificerer, godkender eller tager ansvar for nøjagtigheden, gyldigheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af tredjepartsindhold. Omhu er ej heller ansvarlig for kvaliteten af eller leveringen af de produkter og tjenesteydelser, der tilbydes, kan tilgås, er tilgængelige eller markedsføres på tredjeparters websteder og sociale medieplatforme.

7.6 Omhus øvrige rettigheder

Omhu forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Brugervilkårene til tredjeparter. Omhu har også ret til at engagere underleverandører til at udføre sine forpligtelser i henhold til Brugervilkårene. Hvis overdragelsen eller brugen af underleverandører vil have betydning for behandlingen af dine helbreds- og personoplysninger, vil dette ske i overensstemmelse med lovgivningen og Privatlivspolitikken.

7.7 Dine øvrige pligter

Du accepterer, at din adgang til og brug af Omhu Care App skal være i overensstemmelse med Brugervilkårene.

Omhu Care App, og de ydelser som Omhu leverer via Omhu Care App, stilles til rådighed for dig til din private brug.

Du må ikke benytte Omhu Care App på en måde, der kan forårsage, at Omhu Care App bliver afbrudt, ødelagt eller forringet. Du er indforstået med, at du, og ikke Omhu, er ansvarlig for al elektronisk kommunikation og alt elektronisk indhold, der sendes fra din enhed til Omhu, og at din brug af Omhu Care App udelukkende skal være til lovlige formål.

7.8 Ændring af Brugervilkårene

Omhu kan ændre Brugervilkårene efter eget valg. Når Omhu foretager væsentlige ændringer i Brugervilkårene, som ikke er til din fordel, vil du få en besked herom i Omhu Care App senest tredive (30) dage før ændringerne træder i kraft. I nogle tilfælde vil Omhu bede om dit udtrykkelige samtykke, og i nogle tilfælde vil Omhu underrette dig på forhånd og din fortsatte brug af Omhu Care App udgør din accept af ændringerne. Det er derfor vigtigt, at du læser alle underretninger eller beskeder fra Omhu omhyggeligt.

7.9 Tvister mv.

Brugervilkårene er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem dig og Omhu, skal i første omgang søges løst i mindelighed mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, kan tvisten indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark https://naevneneshus.dk/. Ellers skal tvisten afgøres ved de almindelige domstole.

Desuden har EU-Kommissionen oprettet en hjemmeside for online tvistbilæggelse, som har til formål at hjælpe forbrugere og erhvervsdrivende med at få sluttet deres tvister udenretligt. Hjemmesiden kan ses på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Hvis du er utilfreds med Omhu Care App, det tilgængelige indhold i Omhu Care App eller med Brugervilkårene, er dit eneste retsmiddel at afbryde adgangen til eller brug af Omhu Care App.

Ovenstående gælder ikke for klager over Lægen eller din patientbehandling hos Omhu. Sådanne klager skal ske som anført i afsnit 5 ovenfor om "Klage over patientbehandling eller læge".

7.10 Teknisk support mv.

Hvis du ønsker flere oplysninger om Omhu Care App, eller hvis du har brug for hjælp med en funktion eller med din konto, bedes du kontakte vores support:

E-mail: support@omhu.com

Vigtigt: Den anførte e-mailadresse kan alene anvendes til spørgsmål om teknisk support vedrørende Omhu Care App og du må ikke sende e-mails til den anførte e-mailadresse vedrørende din patientbehandling, herunder e-mails, som indeholder helbredsoplysninger eller andre oplysninger vedrørende din patientbehandling. Omhu vil ikke besvare spørgsmål vedrørende din patientbehandling via denne e-mailadresse.

Sidst opdateret: 01.09.2021

Company

 • About us
 • Our solutions

Connect

 • Jobs
 • LinkedIn
 • Facebook
 • hello@omhu.com

© 2022 — built with Omhu in Copenhagen